PSZICHOSZINTÉZIS


Mi a pszichoszintézis?

pszichológiai és transzperszonális rendszer

Az alapgondolat egy olasz neurológus-pszichiáter, Dr. Roberto Assagioli (1888-1974) teljes életműve, melyet ő pszichoszintézisnek nevezett el.

Roberto Assagioli 1888. február 27-én született Velencében. Orvostudományt tanult Firenzében,  neurológus és pszichiáter szakorvos lett. Ezekben az években végzett pszichológiai és filozófiai tanulmányaival is. Miután különböző pszichoterápiákkal praktizált az ember új és átfogó rétegét fejlesztette ki, melyet pszichoszintézisnek nevezett. Központi helyen áll a pszichoszintézisben az a felismerés, hogy  a magasabbrendű ÉN, mint rendező centrum játszik szerepet. A normális körülmények között az emberi lélek egymástól különlévő és önállóan funkcionáló elemei a pszichoszintézis folyamata által a magasabbrendű én irányába fordítódnak. Ez lehetőséget ad az embernek arra, hogy tudatosan az emberi személyiség elemeit új rendbe állítsa.

1926-ban megalapítja az »Istituto di Psicosintesi«-t Rómában, melyet a fasiszták 12 évvel később bezárnak. 1944-ben újra megnyitja intézetét Firenzében. Dr. Assagioli előadásokat tart Svájcban, Hollandiában és Amerikában. Írásait és monográfiáit sok nyelvre lefordítják.

1974-ben bekövetkezett halála óta sok intézet és centrum létezik a világon, ahol a pszichoszintézist sikerrel alkalmazzák és továbbfejlesztik. Ilyen kis intézet a PSZICHOSZINTÉZIS LABOR is.

Az életmű lényegét ismertetjük most meg. Assagioli beletartozott a modern, vezető pszichológusok Sigmund Freud, Carl Gustav Jung és az Abraham Maslow által vezetett sorába. Assagioli pszichoterápiás praxisa közben az ember átfogó, új pszichés rétegeit fedezte fel és hozta kapcsolatba egymással. A pszichoszintézis lényege a magasabbrendű én felismerése. A lélek egyébként különállónak tekintett részeit a pszichoszintézis módszerével a magasabbrendű én irányába fordítjuk. Ez új lehetőséget és értelmezést ad a személyiségnek és az emberi léleknek. Assagioli azt is felismerte, hogy már útban a magasabbrendű én felé, a kizárólag általa felfedezett tudatfölöttiben lehetőség nyílik arra, hogy pozitív, magasabbrendű külső intelligenciákkal beszéljünk. Assagioli jegyzeteiben - melyet könyv formájában 1988-ban adott ki a Casa Editrice Astrolabio Pszichoszintézis és transzperszonális fejlődés címen - sok helyen utal arra, hogy magas szellemi színvonalú embereknél, költőknél, festőknél és íróknál megfigyelhető, hogy magasabbrendű pozitív szellemi irányításról beszélnek, illetve ilyen tapasztalatokról számolnak be. Például egy költő és grafikusnő a következőket jelentette ki egy újságíró találkozón:  »munkám során azt érzem, hogy egy magasabb szintű spirituális erő támogat.«

Mi a Kónya-módszer ?

Assagioli nem igazán kívánt a spirituális fejlődés irányába tovább menni, habár jól ismerte ezt a lehetőséget. Észrevette, hogy bizonyos lelki és pszichiátriai problémák esetében célszerű a beteget transzperszonális területekre vinni, mert ezzel gyógyulása nagymértékben felgyorsul. Orvos lévén azonban tartott attól, hogy a szakma kirekesztheti őt, ha merészebben ebbe az irányba lép, így ezt a lehetőséget csak visszafogottan alkalmazta, és ezt a technikát csak néhány közelebbi tanítványának árulta el. Ilyen tanítványok voltak Bruno Huber és Louise Huber, akiknek Kónya Albert volt tanítványa. 10 éves kutatómunkával Kónya Albert kidolgozta módszerét. Minden egyértelművé és világossá vált. A német Psychosynthese Haus döntése alapján a Kónya módszer Németországban, Wolfeggben a Pszichoszintézis Fórumon (pszichológiai és pszichiátriai szakkonferencia) sikeres előadásra került 2001 őszén. A Kónya módszer lényege az Assagioli féle transzperszonális fejlődés tökéletes megvalósítása nagyon egyszerű eszközökkel, nagyon rövid idő alatt. A Kónya módszer megértéséhez először Assagioli pszichoszintézisét kell megérteni. Az alábbiakban röviden, egymás után bemutatásra kerül mindkét módszer lényege.

Dr. Assagioli pszichoszintézise

Az ember lényének jobb megértéséhez a következő ábrát ajánlatos használni. Ez természetesen egy elnagyolt, egyszerű kép, ami csak strukturális, statikus majdnem anatómiai képét mutatja belső struktúránknak, miközben a dinamikus aspektust - a legfontosabbat és a leglényegesebbet - nem tudja megmutatni. Itt is, mint minden tudományban csak fokozatosan, lépésről-lépésre haladhatunk. Ha olyan ténnyel van dolgunk, ami ennyire képlékeny és nehezen felfogható, mint a lelki életünk, fontosnak látszik a fő irányvonalak és a fundamentális különbségek nem szem elől tévesztése; máskülönben a kép részleteinek sokrétűsége mint egész homályos marad és így távol tart bennünket attól, hogy a dolgok különböző részeinek értelmét, célját és értékét felismerjük.

Ezekkel a megjegyzésekkel és korlátokkal tudjuk a következő ábrán végigkövetni és szemlélni az ember lelki struktúráját:

1. A mélyebb tudatalatti (ábra 1. pont)

 1. Elementáris lelki aktivitások, melyek a testet életben tartják; a testi működések intelligens koordinációja
 2. Fundamentális ösztönök és primitív impulzusok
 3. Sok komplex, ahol intenzív érzelmek tárolódnak
 4. Álmok és képzelgések
 5. Egyszerű, kontrollálatlan parapszichológiai folyamatok
 6. Különböző patológiai manifesztációk, mint például fóbiák, megszállottság, kényszerimpulzusok és paranoid illúziók

2. A középső tudatalatti (ábra 2. pont)

Ez olyan pszichológiai elemekből áll, ami éber tudatunkhoz nagyon hasonló és éppen ezért könnyű hozzájutni. Ezen a belső területen különböző tapasztalásaink tárolódnak, melyek mentális és imaginatív aktivitások és mint lelki terhesség dolgozódnak fel és fejlődnek, míg végül a tudat fényére kerülve megszületnek.

3. A felsőbb tudattalan vagy tudatfölötti (ábra 3. pont)

Erről a területről kapjuk magas szintű intuícióinkat és inspirációinkat - művészi, filozófiai vagy tudományos témákban, etikus »imperatív« valamint humanitárius és heroikus indíttatású cselekedetekhez. Ez a magasrendű érzelmek, mint  zsenik altruisztikus szeretete,  és a kontempláció állapota, valamint a megvilágosodás és az eksztázis forrása. Ezen a területen lakoznak a látens magasabbrendű pszichológiai funkciók és spirituális energiák.

4. A tudat területe (ábra 4. pont)

Ez a megfogalmazás, mely nem egészen pontos, de alkalmas arra a célra, hogy személyiségünk azon részét meghatározza, aminek közvetlenül a tudatában vagyunk: az érzékelések, képek, gondolatok, érzések, kívánságok és impulzusok szakadatlan áramlatát, melyeket megfigyelhetünk, analizálhatunk és értékelhetünk.

5. Az ÉN vagy a tudatos saját magam
(ábra 5. pont)

A »magam« a tiszta öntudat pontját jelenti, gyakran összekeverik a tudatos személyiség fogalmával, peddig nagyban különbözik attól. Tudatunk változó tartalma (érzékelések, gondolatok, érzelmek stb.) egy dolog, miközben az ÉN, saját magam, tudatunk centruma, egy más dolog. Egy bizonyos szemszögből ez a különbség összehasonlítható egy fehér fénnyel homogénen világító képernyővel és azokkal a különböző képekkel, melyek arra vetítődnek.

Az átlagember azonban nem veszi a fáradtságot, hogy magát megfigyelje és meglássa ezt a különbséget; a tudati áramlatok felületére tör és az egymást követő hullámokkal, mégpedig tudata változó tartalmával  identifikálja magát.

6. A magasabb (transzperszonális) ÉN (ábra 6. pont)

A tudatos ÉN általánosságban nem csak állandóan folyó pszichikai és mentális tartalmakba süllyed bele, hanem teljesen el is tűnik, ha elalszunk vagy elájulunk, pl. valami anasztetikum vagy narkotikum hatására vagy ha hipnotikus állapotba kerülünk. Ha felébredünk, akkor az ÉN valamilyen titkos módon ismét előtűnik, anélkül, hogy tudnánk, hogyan és honnan - ez a tény jól megfigyelve igaz, de egyben zavaró és nyugtalanító.

Arra a megállapításra kell jutnunk tehát, hogy a tudatos ÉN újbóli megjelenése egy állandóan meglévő centrum javára írható. Ez a valóságos ÉN, ami odaát vagy a tudatos ÉN fölött helyezkedik el. 

Az ÉN vagy önmagunk létezése nem zárja ki azt, hogy fizikai testtel is rendelkezzünk. Azonban a létezésnek nem feltétele a fizikai test. Ha a lélek és a tudat létezik, akkor már egy élő, működő organizmusról van szó. A mai modern tudomány annyira materialista, hogy minden olyan dolgot elvet, melyet itt felvázoltunk, pedig évezredes bizonyítékok vannak arra, hogy ilyen dolgok léteznek.

7. A kollektív tudattalan (ábrán a 7-es pontok)

Az ovális szaggatott vonal a rajzon határvonalat és nem elválasztóvonalat jelent. Inkább egy sejtmembránhoz lehetne hasonlítani, ami állandó és aktív anyag és energiacsere folyamatban áll az egész testtel, melyhez a sejt tartozik. Pszichológiai folyamatok történnek itt, úgy más emberi lényekkel, mint az általános környezettel. A 7-es pontok által jelzett pszichés környezet az, amit Jung kollektív tudattalannak nevezett el. Bár ezt a fogalmat nem definiálta világosan, milyen különböző elemek - akár ellenkező természettel, mint primitív archaikus struktúrák és magasabb rendű előre irányuló aktivitások tudatfölötti módozatai - találhatók együtt.

A tudatfölötti kutatása

A tudatfölötti vagy felső tudat alatti - a rajzon a 3-al jelzett terület, színesen a kék a lilába hajlóan felfelé - minőségében különbözik a tudatalattitól - rajzon 1-es, a színes ábrán a piros terület - ; mindenesetre vannak közös ismertető jegyek  a globális (felső és alsó) tudattalanban. A tudatfölöttit olyan energiának tekinthetjük, aminek magasabb rezgésszáma van, mint a tudatalattinak. Azt is mondhatjuk, hogy a tudattalan három síkjának - a rajzon 1, 2, 3-as sáv, a színes ábrán a piros, zöld és kék terület - pszichodinamikája és törvényei, és részben az ezekből levezetett módszerek ugyanazok.

Fontos különbséget kell tenni azonban a tudatfölötti és tudatalattiból érkező információk között. Úgy tűnik, hogy néhány extrém esetben a feltörő anyag tökéletesen formált és vajmi kevés köze van a korábbi tapasztalatokhoz. Ez nem valami olyasmi, ami a tudatalattiból szokásos módon feltörő információ, mint a magunkban elnyomott dolgok előtörése, melyek a szabadra törtek, hanem ezek valami újak és kevés közük van az illető korábbi tapasztalataihoz.

A zsenik két csoportjáról beszélnünk kell a tudatfölötti kutatásakor. Az első csoport az úgynevezett univerzális zsenik csoportja, akik átfogó expanzív önmegvalósításra képesek. Ilyenek voltak Pythagoras, Platon, Dante, Leonardo da Vinci, Einstein és más kiemelkedő tehetségek. Ezek a zsenik többé-kevésbé állandó ÉN-fejlődésre voltak képesek kifejezési lehetőségeik sokaságával. Képesek voltak a külső-belső egyensúly megteremtésére. A jobbra látható rajz szemlélteti ezt az állapotot. A tudatalattit 1 és 2-el jelöltük, ahol az 1 a mélyebb tudatalatti és a 2 a középső tudatalattit mutatja.  A felső részen a 3 a tudat fölötti területet mutatja. Lehetséges az is - habár pillanatnyilag nincs tudományos bizonyítékunk - hogy a különböző tudatalatti síkok különböző energiamezőknek felelnek meg, melyek kölcsönösen egymásba hatolnak, amit ezen az egysíkú ábrán nem is tudunk  megmutatni.

A 4 és 5-ös a rajzon azt mutatja, hogy a tudatos ÉN centrum néhány fokkal feljebb került és elérte a tudatalatti és tudatfölötti határát, úgy, hogy a tudat területe bizonyos mértékig a tudatfölötti területbe hatolt. (Hasonlítsuk össze ezt a rajzot a fenti első rajzzal!) Ez az állapot nem abszolút stabil, de elég stabil ahhoz, hogy a »normális tudatú« ember képét nyújtsa.

A zsenik második csoportjába azok tartoznak, akiknek egy bizonyos tehetségük van egy bizonyos területen. Ezen adottság segítségével hoznak létre olyan műveket (pl. az irodalomban, művészetben és a zenében), melyeknek messzemenő minőségük van. E zsenik személyisége nem átlag fölötti; sőt néhány esetben átlag alatti abban az értelemben, hogy nehezen alkalmazkodnak, sok tekintetben éretlenek és a személyiség fejlődése is bizonyos fokig visszamarad attól, ami egy felnőtt embernél normális.

Eklatáns példája ennek Mozart, aki komponált, vagy hogy tudományosan pontosak legyünk, idegrendszerén keresztül egy csomó kiváló művet közvetített a világra, már néhány éves korában és rövid élete alatt magas kvalitású zenét szerzett, amihez nyíltan meg is mondta, hogy nem tudja honnan jön a zene vagy hogyan történik ez az egész, - hogy magában hallja vagy érzi és neki csak le kell írni.

Ez a folyamat a tudat pszichés funkciók általi alászállásának, behatolásának, áthatolásának vagy használatba vételének nevezhető, ami a normál tudatú személyiség síkján kívül vagy a fölött aktivizálódik.

A zseniális produktivitás második csoportját a bal oldali ábra teszi láthatóvá. A 8 csillagok a 3-as területen egyedi aktivitások (pl. kreatív irodalmi és zenei tevékenységek), melyek eredményeiket a személyiség normál tudatának területére vetítik, arra a területre, ami ezen a síkon marad. A projekció az ÉN-be vagy a személyes saját magamba történik, abba ami gyakorlatilag változatlan marad és egyedül arra vár, hogy új és váratlan tartalom vagy eredmény jöjjön onnan, ami benne dolgozik, akkor is ha ezen időnként meglepődik vagy zűrzavart okoz.

Vannak olyan emberek, akik időnként  - vagy spontán vagy állandó belső gyakorlással meditációval vagy imával - tudatukat egy bizonyos irányba, annak megfelelő módon felfelé tudják lendíteni és ezáltal tudatfölötti területüket képesek fejleszteni; a spirituális ÉN-hez - a rajzokon a 6-os pont legfelül - gyakran igen közel kerülnek. De ez egy időleges állapot, ami nem tart sokáig, és az ilyen emberek intenzív belső élmények után ismét a szokásos síkra esnek vissza.

Kónya Albert megjegyzése: - Nem baj, ha visszaesik az ember, mert adott technikákkal a szükséges ideig tudatfölötti állapotban tudunk maradni - ezt kutatjuk és tanítjuk a PSZICHOSZINTÉZIS LABOR-ban - és ez az időleges tudatfölöttiben tartózkodás is elég ahhoz, hogy magasabb szintű tudományos és spirituális tudást és információt szerezzünk mindennapi munkáinkhoz. Így időlegesen zseniális ötleteket hívhatunk normál tudatszintre a tudatfölötti területekről.

Látszik, hogy a pszichoszintézis nem túl egyszerű, azonban az alábbi Kónya módszer igen egyszerűvé teszi a mozgást a tudaton kívüli területeken.

A Kónya módszer

A tudatfölötti vizsgálata

A fenti elméleti és gyakorlati alapok szerint Assagioli transzperszonális technikájával tudatfölötti területre érkezünk a Kónya Albert által kifejlesztett meditációval. A tudatfölöttink megismerése és biztos elérésének gyakorlata után transzperszonális inspirációt ébresztünk magunkban és vertikális telepátiát létesítünk, azaz különböző pszichotechnikákkal felfelé mozdítjuk tudatunkat, hogy magasabb szférákkal beszélgethessünk vagy éppen képeket, érzéseket és információkat szerezhessünk olyan rendszerektől, melyek IQ-ja kivételesen magas szinten mozog.

Spirituális ébredés

A lélek tisztítását és felébresztését tanuljuk meg, majd tudatosan nyitunk egy más dimenzió felé tanácsadók után keresve. Ez az út nagy odafigyelést igényel, könnyű eltévedni. A legtisztább és legtökéletesebb technikák elsajátítása után könnyebb lesz a helyzetünk. Módunkban áll mindenekfölött az, hogy tisztaságunkat ellenőrizzük, »hitelesítsük« magunkat és így a félrevezetést elkerüljük. Több lépésen keresztül, több anyagtalan intelligencián át elérjük végső, örök tanácsadónkat vagy tanácsadóinkat. 90 nyelven teremthetünk kapcsolatot, természetesen magyarul is. A kapcsolatteremtés teljesen egyéni lehet. Van olyan, aki hangokat hall, van aki képeket lát, van olyan, akinek szólnak és ő írni kezd. A lehetőségek tárháza végtelen. A tanfolyam vezetője mindenkit útbaigazít, hogy melyik jelentkező módszer a legkedvezőbb és a legveszélytelenebb a számára.

Mi kezdetben orákulumot kínálunk fel, ami nem más mint egy inga és egy betűkör, valamint a több mint 4300 éves Ji Csing. Az inga 3-4 gramm súlyú rézből vagy hegyikristályból készüljön. A vízcsepp formájú inga a legtökéletesebb erre a célra.

Ez a »mankó«, később mindenkinek kialakul a saját módszere.

A jobboldali képen a piros nyilak mutatják, hogy a Kónya módszerrel átmenetileg hová juthatunk a normál tudatszintről.

Az ingára azért van szükség, hogy tudjuk mérni a pszichés energiákat és ne tévedjünk el a tudat felemelésének folyamatában. Jelenleg nem áll rendelkezésre más olyan olcsó és mindenki számára hozzáférhető eszköz, mint az inga. Az ingát tehát ez esetben nem okkultizmusra használjuk.

A Wolfeggben tartott előadás témái

(2001. szeptember 28-30.)

- A pszichoszintézis modelljének egy lehetősége -

Hogyan tudjuk tudatunkat felemelni, hogy biztos kapcsolatot létesítsünk magas intelligenciájú lényekkel?

Egy tisztító meditáció után a következő pontokat beszéljük meg:

 • A lélek eredete és funkciója - A tudat felépítése és funkciója (Assagioli tojás)
 • Tudatunk megismerése, megpillantása meditációval
 • Kapcsolat magasintelligenciájú lényekkel a tudat segítségével
 • Spirituális önkontroll
 • A szellemvilág tudományos és történeti áttekintése
 • Az előadás témája a Biblia tartalmának tükrében
 • A tudat mint isteni szikra az emberi agyban
 • Hogyan tudunk egy médium által vett üzenetet (írást vagy információt) ellenőrizni, eredetiségét igazolni?
 • Hogyan »működnek« Isten médiumai?

E munka alapja a pszichoszintézis

A pszichoszintézis gyakorlati haszna

A zártabb körben korábban megtartott tanfolyamokon a hallgatók azt tanulták meg, hogyan használhatják agyuk azon képességét, mely mindannyiunkban megvan, de az emberek többsége úgy hal meg, hogy nem is használta. Hogy miért nem használta? Azért, mert azt az agy spirituális képességének kell neveznünk és a mai tudomány nem ismer el ilyen dolgokat. Elengedhetetlennek látszott az a dolog, hogy rendet tegyünk a parafenomén jelenségek között és megtanítsuk azt, hogy nyugodtan használhatjuk azokat a képességeket, melyekkel együtt születtünk. Megannyi vallási és politikai ideológia csorbította, csonkította azokat a képességeket, melyeket Isten adott nekünk, hogy jobban és biztonságosabban éljünk ezen a földön.

Transzperszonális pszichológiai tanfolyam: »A lélek útjai«

utazzunk a régmúltból a jövő felé...

A tanfolyamra szóló jelentkezési lapot töltse le, töltse ki és küldje vissza nekünk.

Napjainkban egyre több szó esik a transzperszonális pszichológiáról. Fiatal végzett pszichológusok és pszichológiát hallgató egyetemisták hasznos és bátor kezdeményezése volt az, hogy megvalósítottak egy konferenciát a transzperszonalitás jegyében a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézete szervezésében 2008.október 24-26-án. Erre a konferenciára meghívót kaptam és örömmel fogadtam a magyar fiatalok csatlakozását az európai transzperszonális folyamatokhoz, melyeknek én már 18 éve részese vagyok. A fiatal pszichológusok konferencia előadástémáit, műhelyeit megtekinthetik egy PDF fájlban ezen a linken.

Módszerem integrálódni képes a modern TP irányzatokba és ráadásul örökre időtálló marad. A TP oktatását elősegítve újraszervezem korábbi tanfolyamomat a fejlődés jegyében. Az ezotéria, spiritualizmus és a vallások olyan elemeit is alkalmazom, melyek pozitívak, hasznosak és megbízhatóak a transzperszonális személyiség fejlődéséhez. Dr. Roberto Assagioli is kijelentette: - az ember egy bio, pszicho és spirituális lény.

Budapest, 2008. október 27.

Kónya Albert

Részlet a tanfolyam munkafüzetének bevezetőjéből...

A pszichológiához és valláshoz nem értő laikusok sokasága keres utat valamiféle tiszta igazság elérésére. Az egyházak olykor saját tradícióikkal küzdenek, nem képesek azok béklyóiból kiszakítani magukat. A lélek azonban ápolásra szorul és új utakat keres. Több száz lehetőség kínálja magát, tanfolyamok sokasága hirdeti azt, hogy itt megtalálod önmagad és lelked nyugalmát. Beavatáson vehetünk részt. Beavatottak leszünk. De hová is tartozunk? Ki avatott be minket és mibe? Nem biztos, hogy pontosan tudjuk.

Objektív tudományos módszer évezredek óta létezik. Sámánok, papok, püspökök, buddhisták, rabbik titka maradt ez a módszer. Később a modern vezető pszichológusok, C. G. Jung, Assagioli és közeli elődjüket Freudot is megemlíthetjük, - aki az álomanalízis területén ért el kiváló eredményeket - olyan témákkal foglalkoztak, melyek már a korai vallásgyakorlatban szerepeltek, hiszen ők vizsgálták e témaköröket. Tudományosan a legmesszebbre Dr. Roberto Assagioli jutott, Jungot megelőzve.

Ezen a tanfolyamon az útkeresést tanuljuk meg. A lélek legtökéletesebb útját ismerjük meg. A tanulmány szabad, tiszta és örök lehetőséget kínál. Mindenki kap valamit, amit magáénak tudhat. Hogy hogyan hasznosítja a tanultakat az rajta múlik. Transzperszonális pszichológiai módszert tanulunk, egyszerűen, közérthetően, úgy, hogy még az elemi iskolát végzett ember is tökéletesen megértse. Hiszen a cél az egyszerűség.

Ugyanakkor olyan fogalmakkal ismerkedhetünk meg mint a tudatfölötti, vertikális telepátia, spirituális ébredés, a lélek ébredése, stb.

AZ ELŐADÁSOK ÉS MŰHELYEK RÖVID TARTALMA

A tanfolyam 12 hetes, hetente 1 x 3 óra előadással, műhellyel,
4-8 fős munkacsoporttal

 1. Az emberi lélek
  A lélek értelmezése, formái, tulajdonságai, lehetőségei, útjai
  (tudományos, vallási, pszichológiatörténeti és gyakorlati oktatás)
 2. Az emberi tudat
  Az emberi tudat állapotai, a tudatalatti, a tudatfölötti területek és lehetőségeik
  Meditáció: a tudat megjelenítése vizualizációval (Kónya módszer)
  Dr. Assagioli: Pszichológiai funkciók és azok viszonya a személyes énhez és az akarathoz
 3. A szellemvilág
  Fizikai testet nem öltött emberi, állati és más nem emberi lelkek értelmezése, formái útjai
 4. Szellemek I.
  Léteznek-e egyáltalán? Jó és gonosz szellemek. Kapcsolatba léphetünk-e velük? Hogyan történik ez? Hová tartozzunk? Megtanuljuk a kínai legősibb bölcselet könyvének a Ji Csing-nek a használatát mindennapjaink gondjainak megoldására.
 5. Szellemek II.
  Hogyan állapíthatjuk meg, hogy kivel és milyen szellemmel beszélünk? Kapcsolat keresése a szellemvilággal. Lehetek-e médium? Médiumiskola.
 6. A hit és a vallás, a Biblia, a Tóra és a Korán
  A szentírások, médiumi üzenetek és vizsgálatuk. Könyvek, újságok, hangfelvételek és videofilmek, mozifilmek, internetes webhelyek és TV csatornák vizsgálata. Milyen erőket hordoznak a fent említett irodalmak és médiák? Milyen titkos erők vezérlik őket?
 7. A bizonyíték
  Igazak-e a szentírások és a fenti médiumok? Hogyan állapíthatjuk meg ezt? Kiktől, milyen erőktől származnak? Ellenőrizhetjük-e ezeket? Van-e jogunk ehhez? 
 8. Jézus útja és a jézusi utak
  Végigmegyünk Jézus útjain és elemezzük azt. Az állomások fontosságát egy TP aspektusból is megvizsgáljuk. Megbeszéljük, hogy miért tudtak fennmaradni ilyen hosszú ideig Jézus kijelentései, cselekedeteinek és kálváriájának hírei? Mi a különbség Buddha és Jézus útja között?
 9. Mózes útja és a mózesi utak
  Beszélgetünk Mózes életútjáról és feladatairól. Mivel bízta őt meg Isten és miért? Megvizsgáljuk a már megtanult módszerrel, hogy mik azok a pszichológiai és orvosi alapok, amelyek szerint Isten kiválaszt egy embert arra, hogy egy népet kihozzon a több százéves rabságból. 
 10. A teológiai és a spirituális önvédelem lehetőségei
  Megtanulunk néhány olyan módszert, melyekkel elég sikeres önvédelmet tudunk biztosítani a rossz emberekkel, szellemekkel  és átkokkal szemben. Az eszközök lehetnek: meditáció, ima, rituálék, talizmánok, medálok, mandalák stb.
 11. Hány Isten van a világon?
  Kis és nagy Istenek. Képzelgések Istenről és a valóság. Vizsgálódjunk Isten körül, hátha kapunk valami olyan információt tudatfölöttink segítségével, melyről eddig nem is álmodhattunk. Keresd meg azt a vallást, amelyik a legközelebb áll hozzád. A hallgatókkal kutatunk reinkarnációs múltunkban, hogy megértsük miért születtünk éppen most erre a Földre.
 12. Kik Isten kulcsemberei?
  Az eddig tanultak alapján megpróbáljuk megvizsgálni Isten régi kiválasztottjait és ezen információk alapján utánajárunk, hogy napjainkban kik lehetnek Isten földi képviselői? Nagyon meglepő felfedezéseket fogunk tenni.

A TANFOLYAM TUDOMÁNYOS FORRÁSAINAK SZERZŐI

Dr. Roberto Assagioli olasz, Dr. C. G. Jung svájci és Dr. Carl Wickland amerikai neurológus-pszichiáter orvosok, Dr. Piero Ferrucci olasz pszichológus, Louise Huber és Bruno Huber svájci asztropszichológusok (mindhárman Assagioli tanítványai), Roger J. Woolger amerikai reinkarnációs pszichológus, Dr. Jose Stevens mexikói pszichológus, Johannes Greber német katolikus pap, Abbé Mermet és P. Jean-Louis Bourdoux svájci-francia radiesztéta papok, Dr. Felicitas Goodman antropológiai pszichológusnő (mexikói magyar), Dr. Samuel Hahnemann német homeopátiás orvos, a homeopátiás orvoslás megalapítója és Dr. J. T. Kent amerikai homeopátiás orvosprofesszor munkái, előadásai és könyvei valamint Kónya Albert TP pszichológus-kutató, pszichológiai és homeopátiás-homotoxikológiai orvostechnikai tanácsadó kutatási eredményei előadástémái

AJÁNLOTT IRODALOM

(A könyvek és szerzők képeit lásd az oldalsó sávokban)

 • Dr. Assagioli: Psychosynthese - Prinzipien, Methoden und Techniken, Verlag API, Adliswil/Zürich, 1988
  (A cím magyarul: Pszichoszintézis - elmélet, módszerek és technikák)
 • Dr. Assagioli: Psychosynthese und transpersonale Entwicklung, Junfermann Verlag, Paderborn,1992
  (A cím magyarul: Pszichoszintézis és transzperszonális fejlődés)
 • Roger J. Woolger: Die vielen Leben der Seele, Wiedererinnerung in der therapeutischen Arbeit, Verlag Heinrich Hugendubel, München 1992
  (A cím magyarul: A lélek sok élete, visszaemlékezés a terápiás munkában)
 • Angelika Hoefler und Mario Atti: Reinkarnationsforschung mit dem Pendel, Rückführung in Ihre persönliches Leben, Windpferd Verlag GmbH, Deutschland
  (A cím magyarul: Reinkarnációs kutatás ingával, visszatérés az Ön előző életeibe)
 • Dr. Jose Stevens & Lena Stevens: Zur Quelle der Kraft, Schamanische Techniken für das Heute, Verlag Hermann Bauer, Freiburg im Breisgau, 1995
  (A cím magyarul: Az erő forrása, sámáni technikák a mai ember számára)
 • Prof. Dr. Felicitas Goodman: Wo die Geister auf den Winden reiten, Transreisen und ekstatische Erlebnisse, Verlag Hermann Bauer, Freiburg im Breisgau, 1993
  (A cím magyarul: Ahol a szellemek a szelek hátán lovagolnak, transzutazások és eksztázis élmények)
 • Dr. med. Carl Wickland: Dreißig Jahre unter den Toten, Otto Reichl Verlag, D-5401 St. Goar, 10. Auflage, 1992
  (A cím magyarul: 30 év halottakkal,  pszichiátriai betegségek - hogyan keletkeznek, mik az okaik és hogyan kezelhetjük azokat hatásosan? Dr. Wickland amerikai orvos a Kaliforniai Nemzeti Pszichológiai Intézet elnöke meglepő módon válaszolja meg ezeket a kérdéseket. Médiumi képességű felesége segítségével beszélgetett szellemekkel.)
 • Richard Wilhelm: Ji Csing, A változások könyve, a legősibb kínai bölcsesség, Édesvíz Kiadó, Budapest, 1994
 • Dr. Piero Ferrucci: Werde was du bist, Selbstverwirklichung durch Psychosynthese, rororo transformation, Bernd Jost, 1999
  (A cím magyarul: Légy, aki vagy, önmegvalósítás pszichoszintézissel)
 • C. G. Jung: A lélektani típusok, A lélektani típusok általános leírása, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999, fordította az utószót és a jegyzeteket írta: Bodrog Miklós
 • Abbé Alexis Mermet: Der Pendel als wissenschaftliches Instrument, Siegrist & Müller Verlag AG, Svájc, Heimberg 1988
  (A cím magyarul: Az inga, mint tudományos eszköz)
 • Molnár Edit: Az Égi Mester válaszol, Médium-üzenetek, felelős kiadó: Midani Nizár, Szombathely, 1994.
 • Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával, a kapcsolat törvényei és célja, kiadja a Greber kör, 7604 Pécs, Pf. 31.

A HALLGATÓK TRANSZPERSZONÁLIS FEJLŐDÉSE

A tanfolyamhallgató a tanfolyam órái közben régi létállapotát elhagyja és az újat csak később éri el a hernyóhoz hasonlóan, ami a változási folyamatnak abban az átmeneti állapotában van, ami később pillangóvá alakítja: először a báb állapoton, a feloldódás és segítség nélküli állapoton kell túljutnia. (Ezen a tanfolyamon persze szakember segít!)

Egy másik, bizonyos értelemben ellentétes nehézséget kell idővel leküzdenie, ami akkor áll elő, amikor a spirituális erő nagymennyiségben hozzáfolyik. Ez az értékes erő aztán könnyen túláradó érzésekkel és lázas aktivitással elfecsérlődik. Más esetekben azonban talán túlzottan megfékeződik és az életben nem jut kellőképpen kifejezésre, úgyhogy az egyre inkább felgyülemlik és az ezáltal keletkező erős feszültség belső felőrlődéshez vezet és az elektromos áramhoz hasonlóan rövidzárlatba kerül  és a biztosíték kiégését okozza. Ezért meg kell tanulnunk a spirituális energia megfelelő és bölcs vezérlését, amikoris annak elaprózódását elkerüljük és azt nemes és gyümölcsöző módon külső és belső munkálkodásunkba vezetjük.

Dr. Roberto Assagioli

MESTEREK HITVALLÁSAI

Én, mint olyan ember mint a többi, nem igényelhetek magamnak több szavahihetőséget, mint bármely más embertársam. Ezért nem várom el, hogy nekem vakon higgyenek. Egyet viszont elvárok: Azt az igazságot, ami nekem megadatott, azon az úton vizsgálják meg, amelyen én is megtaláltam. Az utat leírtam. A tanult és a tanulatlan, a gazdag és a szegény, mind járhatnak rajta. Nincs szükség semmiféle iskolára. Nem kerül semmibe. Csak egy dolog legyen a birtokukban: az igazságra való vágy. Készen kell állniuk az igazság elfogadására akkor, ha az a számukra meggyőző módon jelentkezik, és életüket alakítsák annak megfelelően. Aki ezt nem akarja, annak nem szól ez a tanulmány. Az ilyen számára nem vezet semmiféle út az igazsághoz. Mert Isten csak azok számára nyilvánítja ki igazságát, akikben megvan a jóakarat.

Johannes Greber német katolikus pap

A konzekvens materialistának tagadnia kell a lélek és Isten létezését, mert az az energia, amit Isten és a lélek képvisel számára semmi és így észre kell vennie, hogy Isten semmi és így nem is létezik. De aki értelmes belátja, hogy egy magasabbrendű Isten létezik és azt is, hogy Isten egy létező lény. Minden belőle indul ki, és így az egész láncolat, a legmagasabb anyagtalan szinttől a legalacsonyabb szintű anyagig össze van kötve. Ha ebben a folyamatos láncban szakadás áll elő, akkor az anyag nem létezhet többé.

Prof. Dr. James Tyler Kent  amerikai homeopátiás orvos

ÉS MIRE JÓ EZ A TANFOLYAM?

Egészen pontosan azt lehet vele elérni, hogy a veleszületett TP képességet és hajlamot felébresszük és kibontakoztassuk. Az inga abban segít, hogy a nagyon finom pszichés és spirituális energiákat konkrét adatokká, üzenetekké alakíthassuk. Mindenki a szaktudásának megfelelően nagy sikerrel képes lesz alkalmazni az itt megtanultakat. Az itt előhívott képesség soha nem felejtődik el, azonban a helyzet olyan mint a kerékpározást megtanult ember esetében: ha hosszabb ideig nem alkalmaztuk, akkor némi nehézség fennállhat, de a mellékelt meditációk újra gyorsan beindítják a folyamatot.

Nem elhanyagolható az sem, hogy egy TP-t tanult pszichológus vagy ingával dolgozó orvos olyan információk birtokába juthat praxisa közben, melyről korábban álmodni sem tudott.

Nem szakembereknek az a lehetőség adódik, hogy TP személyisége kibontakozik és olyan információs csatorna nyílik meg a számára, mely életvitelét nagyban elősegíti lelki, egészségügyi és sorskérdésekben is.

ALKALMASSÁGI ÖNTESZT A TANFOLYAMHOZ

Az alább látható ábra arra szolgál, hogy Ön előre eldönthesse alkalmas-e erre a TP tanfolyamra. Kérjük, hogy önellenőrzéshez nyomtassa ki ezt a képfájlt és készítsen egy rögtönzött ingát a következő módon, az alábbi ábrák alapján:

1. ábra 2. ábra 3. ábra

Vegyen egy ezoterikus boltban egy az ábrákon látható 3-4 gramm súlyú sárgarézből készített ingát vagy csináljon egyet egy inggombból vagy egy kis rézcsavarból, rézanyából. Az inga nyílásába fűzzön egy cérnát úgy mint a varrótűbe szokás és kössön egy kis kettős csomót a cérnára (2. ábra). Az inga, gomb vagy csavar úgy lógjon, mint az a 3. ábrán látható az alábbi tárcsa fölött.

Könyökét az asztalra téve lazán lógassa az ingát a fenti ábrán lévő kereszt közepébe úgy, ahogyan az a fenti 3. ábrán látható és gondoljon a következőre  miután átolvasta a tanfolyam és e honlap tartalmát és tiszta képet kapott arról, hogy miről is lesz szó a tanfolyamon:

Kérdezem önmagamat, hogy alkalmas vagyok-e arra, hogy a fent bemutatott tanfolyamot sikerrel elvégezzem és az személyes hasznomra váljon?

Az ingát lógatva nyugodtan várjon 10-20 másodpercig, de semmi esetre sem  többet mint 2 perc. Az inga ezek után az alábbi dolgokat teheti:

 1. Egy kis idő után elkezd lengeni az Alkalmas vagyok irányba. Ez egyértelmű válasz. Önnek érdemes hozzánk jönni!
 2. Az Alkalmas vagyok némi előgyakorlattal mezőbe leng ki az inga. Ez azt jelenti, hogy Ön majdnem alkalmas csak valami zavaró tényező van jelen, esetleg fáradt vagy rossz energiák érték aznap. Próbálja meg a tesztet másnap vagy kipihent állapotban újra. Ha akkor is ugyanoda leng az inga és érdekli a tanfolyam, akkor keressen fel minket előtte.
 3. Nem vagyok alkalmas erre a tanfolyamra vagy nem leng ki az inga. Önnek nagyon zavart az energiarendszere, túl sok a tisztázatlan energia Önben. Nem javasoljuk a tanfolyam elvégzését.
 4. Össze-vissza minden irányba leng az inga, hol ide-hol oda, egyszer ellipszis formában, egyszer szögletesen máskor körben. Erre a helyzetre a 3. pontban elmondottak érvényesek.

Nagy szeretettel várjuk azokat, akiknél az inga egyértelműen az Alkalmas vagyok és képességeim tovább fejlődnek irányba lengett, mert ők olyan spirituális alappal rendelkező személyiségek, akik előtt nagyon komoly és szép spirituális út nyílik meg.

Kónya Albert
pszichológiai és orvostechnikai tanácsadó, kutató
Pszichoszintézis Labor

A TANFOLYAMHALLGATÓK MŰHELYMUNKÁJÁT MEDITÁCIÓS CD ÉS MUNKAFÜZET SEGÍTI

Pszichoszintézis könyvek és újságok

Pszichoszintézis újságok

Az ajánlott könyvek szerzői

Dr. Roberto Assagioli
(1888-1974)

P. J. L. Bourdoux radiesztéta pap

Roger J. Woolger pszichológus

Dr. Jose Stevens
Lena Stevens

Prof. Dr. Felicitas Goodman

Richard Wilhelm
(1873-1930)

Dr. Piero Ferrucci
pszichológus

Alexis Mermet abbé
(1866-1937)

Dr. Carl Gustav Jung
(1875-1961)

Johannes Greber
(1874-1944)


© PSZICHOSZINTÉZIS LABOR - Minden jog fenntartva
Szabadon átvehetők más honlapra a honlapunkon lévő anyagok, ha az átvett anyag végén egy link szerepel a Pszichoszintézis Labor honlapjához
A honlapot a következő böngészőkön teszteltük:  Internet Explorer 7 és 8-as,  Firefox 3.57, Opera 10.63, , Safari 3.1.1.(525.17) 
Ajánlott felbontás: 1024x768